Night sky on strange planet wallpaper

Night sky on strange planet Wallpaper
Date 07.14.13
Resolution 1920x1200
Downloads 942
Uploader buddhi
CategoryFantasy